Udruženje je član Područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije a putem nje i član Hrvatske obrtničke komore.

Udruženje je pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o obrtu, Statutom Hrvatske obrtničke komore, Područne obrtničke komore te svojim Statutom.

Tijela Udruženja jesu: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.

Skupština  Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova svih sekcija sukladno brojnosti pojedine sekcije.
Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine.

Članovi Upravnog odbora su predsjednici sekcija i  dopunski članovi koji se određuju odnosno izmjenjuju sukladno brojnosti sekcija.

Nadzorni odbor  kontrolira provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja, nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje financijskim sredstvima.
Ista osoba ne može biti istovremeno član Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, te je odgovoran za zakonitost njegova rada.

Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog odbora niti Nadzornog odbora.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Udruženje ima stručnu službu.
Organizacija stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Udruženja i omogućiti stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća, utvrđenih  Statutom i ostalim aktima Udruženja.

Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka stručne službe odgovara tajnik  Udruženja.

Sekcija je temeljni oblik povezivanja i djelovanja obrtnika istih ili srodnih djelatnosti radi ostvarivanja zaštite i promicanja zajedničkih interesa.
Strukovna grupa je uži oblik povezivanja, koji obuhvaća obrtnike jedne određene djelatnosti unutar sekcije.
Sekcija proizvodnog obrta, Sekcija uslužnog obrta, Sekcija ugostiteljskog obrta, Sekcija trgovačkog obrta, Sekcija prijevozničkog obrta, Sekcija frizerskog obrta, Sekcija obrta intelektualnih usluga, Sekcija obrta poljoprivrede i šumarstva i sekcija graditelja.

Sredstva za rad Udruženja osiguravaju se iz doprinosa koji plaćaju članovi, donacija, prihoda od imovine i naknade za usluge.